Ügyfélszolgálat

Nyomtatványok és nyilatkozatok

Vissza az áttekintéshez

Az adataiban történt változásokat bejelentheti, bizonyos rendelkezéseket megtehet, illetve kéréseket terjeszthet elő az alábbi dokumentumok kinyomtatásával, aláírásával és társaságunkhoz történő eljuttatásával.

Felhívjuk szíves figyelmét, amennyiben a szerződő és a biztosított eltérő személy, akkor mindkét fél aláírása szükséges a változás-bejelentéshez, rendelkezéshez, illetve kérelemhez!

Dokumentumaink egy része fájl formátumban is kitölthető. (Firefox böngészőben a linkre történő kattintás után kattintson a "Megnyitás másik megjelenítővel" gombra - melyet a böngésző ablak jobb felső sarkában fog megtalálni - majd válassza az Adobe Acrobat Reader-t.) Ezeket kitöltés után nem lehet elmenteni, csak kinyomtatni. Kérjük, hogy a kitöltött és kinyomtatott dokumentumot írja alá, majd személyesen, levélben vagy faxon a +36 1 877 1110-es számra küldve vagy - amennyiben a dokumentumon ez a lehetőség szerepel - beszkennelve és e-mailen az ergo@ergo.hu címre küldve juttassa el biztosítónk részére.
Ezek a dokumentumok természetesen kinyomtatás után kézzel is kitölthetők.

 

Azonosítási adatlap

Ez a dokumentum alkalmas a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. 7. §-ában előírt azonosítási kötelezettség során ellenőrzött adatok rögzítéséhez.

A szolgáltató köteles az ügyfelet, annak meghatalmazottját, a rendelkezésre jogosultat, továbbá a képviselőt azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni.

 • Kitöltött azonosítási adatlap
 • A személyazonosságot igazoló dokumentumok (magyar állampolgár esetén személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, nem magyar állampolgár esetén útlevél vagy magyarországi tartózkodásra jogosító személyazonosító igazolvány vagy tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány) fénymásolatai, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány személyi azonosítót tartalmazó oldala kivételével

Azonosítási adatlap

 

Tényleges tulajdonosi nyilatkozat

Ez a dokumentum alkalmas a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. 8. és 9. §-aiban előírt tényleges tulajdonosi nyilatkozattételi kötelezettség teljesítésére.

Ha a természetes személy ügyfél nyilatkozik arról, hogy tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében jár el, szükséges a meghatalmazott, a rendelkezésre jogosult, a képviselő (az ügyfél) azonosítása is és erről azonosítási adatlapot kell kitölteni.

A jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselője által tett tényleges tulajdonosi nyilatkozat mellett – amennyiben a képviselő nem tényleges tulajdonos – szükséges a képviselő  azonosítása is és erről azonosítási adatlapot kell kitölteni.

 • Tényleges tulajdonosi nyilatkozat

Tényleges tulajdonosi nyilatkozat

 

Kiemelt közszereplői nyilatkozat-természetes személy szerződő részére

Ez a dokumentum alkalmas a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. 19. §-ában előírt kiemelt közszereplői nyilatkozattételi kötelezettség teljesítésére.

 • Kiemelt közszereplői nyilatkozat

Kiemelt közszereplői nyilatkozat


Kiemelt közszereplői nyilatkozat-tényleges tulajdonos részére

Ez a dokumentum alkalmas a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. 8. és 9. §-aiban előírt kiemelt közszereplői nyilatkozattételi kötelezettség teljesítésére. Az ügyfél nyilatkozik a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői státuszáról.

 • Kiemelt közszereplői nyilatkozat

Kiemelt közszereplői nyilatkozat

 

Meghatalmazás szerződő helyetti ügyintézésre

A szerződő meghatalmazhat egy természetes személyt, hogy helyette és nevében a biztosítónál személyesen vagy telefonon eljárjon. A meghatalmazást a csatolt dokumentumon tudja megtenni.

 • kitöltött és két tanú által aláírt meghatalmazás

Meghatalmazás

 

Változásbejelentő személybiztosításhoz

A szerződő és a biztosított a biztosítási szerződés tartama alatt köteles a biztosítási ajánlatban közölt, illetve a szerződésben meghatározott lényeges körülményekben bekövetkezett változásokat annak megtörténtétől számított 15 napon belül bejelenteni a biztosítónak. Ezeket a változásokat a csatolt dokumentumon tudja bejelenteni.

 • kitöltött változásbejelentő
 • a személyes adatokban történt változás esetén a megfelelő okmány dátummal ellátott, aláírt fénymásolata az alábbi szöveggel kiegészítve: „Hozzájárulok személyes okmányaim fénymásolásához.”
 • számlaszám változásnál új Csoportos beszedési megbízás 2 eredeti példánya

Változásbejelentő személybiztosításhoz

 

Változásbejelentő lakásbiztosításhoz

A szerződő a biztosítási szerződés tartama alatt köteles a biztosítási ajánlatban feltüntetett körülmény módosulását annak megtörténtétől számított 8 napon belül bejelenteni a biztosítónak. Ezeket a változásokat a csatolt dokumentumon tudja bejelenteni.

 • kitöltött változásbejelentő
 • a személyes adatokban történt változás esetén a megfelelő okmány dátummal ellátott, aláírt fénymásolata az alábbi szöveggel kiegészítve: „Hozzájárulok személyes okmányaim fénymásolásához.”
 • számlaszám változásnál új Csoportos beszedési megbízás 2 eredeti példánya

Változásbejelentő lakásbiztosításhoz

 

Zálogkötelezetti nyilatkozat

A szerződő a lakásbiztosítási szerződésen zálogjogosultat (hitelintézetet) megillető hitelbiztosítéki záradékot jegyeztethet be. Ezt a szándékát a csatolt dokumentumon tudja bejelenteni. A biztosító a bejegyzett hitelbiztosítéki záradékról Fedezetigazolást állít ki, és megküldi azt a kérelmezőnek.

 • kitöltött zálogkötelezetti nyilatkozat

Zálogkötelezetti nyilatkozat

 

Kedvezményezett jelölés

Az élet- és balesetbiztosítási szerződés szolgáltatására jogosult kedvezményezett személyét a szerződő a biztosított írásbeli hozzájárulásával a biztosítás tartama alatt bármikor megjelölheti, valamint a korábbi megjelölést módosíthatja. Az új kedvezményezetteket a csatolt dokumentumon tudja bejelenteni.

 • kitöltött kedvezményezett jelölés

Kedvezményezett jelölés

 

Rendelkezés eseti díj felosztásáról:

Az ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződésre befizetett eseti díj eszközalapok közötti felosztásáról a csatolt dokumentum segítségével rendelkezhet.

Novum, Regnum

 • kitöltött Eseti díj rendelkezési nyilatkozat

Eseti díj rendelkezési nyilatkozat Novum, Regnum

Aqua  

 • kitöltött Eseti díj rendelkezési nyilatkozat

Eseti díj rendelkezési nyilatkozat Aqua

Bellis, Platanus, Helianthus, Iris, Crocus

 • kitöltött Eseti díj rendelkezési nyilatkozat

Eseti díj rendelkezési nyilatkozat Bellis

Smart Child, Smart Senior, Smart Life, Métisz, Carme, Ganymedes

 • kitöltött Eseti díj rendelkezési nyilatkozat

Eseti díj rendelkezési nyilatkozat Smart

ERGO Io, ERGO Thébé

 • kitöltött Eseti díj rendelkezési nyilatkozat

Eseti díj rendelkezési nyilatkozat ERGO Io, ERGO Thébé

 

Átváltás, átirányítás

Az ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződésben Ön meghatározhatja, hogy meglévő befektetési egységeit átváltsuk egy vagy több másik eszközalapba (átváltás), illetve a rendszeres díjas biztosítási szerződés jövőben esedékes díjait a korábbitól eltérő módon osszuk fel az eszközalapok között (átirányítás). A két tranzakció külön-külön és egyszerre is kérhető.

Novum, Regnum, Bonum

 • kitöltött Átváltási és átirányítási kérelem

Átváltási és átirányítási kérelem Novum, Regnum, Bonum

Aqua, Terra

 • kitöltött Átváltási és átirányítási kérelem

Átváltási és átirányítási kérelem Aqua

Bellis, Platanus, Helianthus, Iris, Crocus

 • kitöltött Átváltási és átirányítási kérelem

Átváltási és átirányítási kérelem Bellis

Smart Child, Smart Senior, Smart Life, Métisz, Carme, Ganymedes

 • kitöltött Átváltási és átirányítási kérelem

Átváltási és átirányítási kérelem Smart

ERGO Io, ERGO Thébé

 • kitöltött Átváltási és átirányítási kérelem

Átváltási és átirányítási kérelem ERGO Io, ERGO Thébé

 

Részleges visszavásárlási kérelem életbiztosítás esetén

A Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás szerződője a biztosítási szerződés tartama alatt kifizetést kérhet a biztosítási szerződés terhére annak megszüntetése nélkül (részleges visszavásárlás).

Felhívjuk figyelmét, hogy ha D150 Nyugdíjbiztosítási záradékkal ellátott nyugdíjbiztosításból részleges visszavásárlással vagyoni értéket von ki, a jóváírt teljes adókedvezményt (ide értve a korábbi szerződők rendelkezése alapján átutalt összeget is, de ide nem értve az adóhatóságnak ebből az összegből korábban már visszafizetett összeget) a magánszemélynek 20%-al növelten vissza kell fizetnie. Felhívjuk figyelmét, hogy az Szja. törvény alapján nyugdíjbiztosításban a Biztosító teljesítésére a Biztosított jogosult. A kérelmet a Biztosítottnak is alá kell írnia.

Ha Ön természetes személy, a pénzmosás elleni törvény alapján tegyen nyilatkozatot arról, hogy saját nevében jár-e el vagy van tényleges tulajdonosa (ez utóbbi esetben külön dokumentumon), illetve hogy Ön kiemelt közszereplőnek vagy ilyen személy közeli hozzátartozójának vagy ilyen személlyel közeli kapcsolatban állónak számít-e.

Ha Ön jogi személy vagy egyéb szervezet, a pénzmosás elleni törvény alapján tegyen nyilatkozatot arról, hogy kik a tényleges tulajdonosaik, illetve hogy a tényleges tulajdonosok kiemelt közszereplőnek vagy ilyen személy közeli hozzátartozójának vagy ilyen személlyel közeli kapcsolatban állónak számítanak-e (amennyiben igen, ennek részleteiről külön dokumentumon is nyilatkozzon).

Részleges visszavásárlás esetén az amerikai egyesült államokbeli FATCA szabályozás és az OECD által kezdeményezett CRS modellegyezmény alapján nyilatkozatot kell tennie az adott államokban, területeken meglévő adóilletőségéről a vonatkozó űrlap kitöltésével.

A nyilatkozatokat a kérelemmel egy-egy fájlba vontuk össze.

 • kitöltött részleges visszavásárlási kérelem a releváns tényleges tulajdonosi és kiemelt közszereplői nyilatkozattal és a FATCA és CRS nyilatkozattal együtt
 • természetes személy szerződőnél: a szerződő személyi azonosító okmányának és lakcímkártyájának dátummal ellátott, aláírt fénymásolata (a lakcímkártya személyi azonosítót tartalmazó oldalát ne fénymásolja le!)
 • jogi személy szerződőnél: aláírási címpéldány fénymásolata, valamint az eljáró képviselő/meghatalmazott személyi azonosító okmányának és lakcímkártyájának dátummal ellátott, aláírt fénymásolata (a lakcímkártya személyi azonosítót tartalmazó oldalát ne fénymásolja le!)
 • az elmúlt 12 hónapban esetleg igényelt részleges visszavásárlás(ok) összegével együttesen 3 600 000 Ft-ot elérő vagy meghaladó összegű részleges visszavásárlási összegnél, illetve a más természetes személy nevében eljáró természetes személynek minden esetben a pénzmosás elleni törvény értelmében - azonosítási célból - szükséges a személyes megjelenése is képviselőnknél, biztosítási értékesítőnknél (banki partner) vagy ügyfélszolgálatunkon.

Részleges visszavásárlási kérelem természetes személy részére

Részleges visszavásárlási kérelem jogi személy, egyéb szervezet részére

 

Visszavásárlási kérelem életbiztosítás esetén

A tőkegyűjtő életbiztosítás szerződője a biztosítási szerződés tartama alatt - maradékjogával élve - kérheti biztosítási szerződése visszavásárlását.Felhívjuk figyelmét, hogy ha D150 Nyugdíjbiztosítási záradékkal ellátott nyugdíjbiztosítást vásárol vissza, a jóváírt teljes adókedvezményt (ide értve a korábbi szerződők rendelkezése alapján átutalt összeget is, de ide nem értve az adóhatóságnak ebből az összegből korábban már visszafizetett összeget) a magánszemélynek 20%-al növelten vissza kell fizetnie.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Szja. törvény alapján nyugdíjbiztosításban a Biztosító teljesítésére a Biztosított jogosult. A kérelmet a Biztosítottnak is alá kell írnia.

Ha Ön természetes személy, a pénzmosás elleni törvény alapján tegyen nyilatkozatot arról, hogy saját nevében jár-e el vagy van tényleges tulajdonosa (ez utóbbi esetben külön dokumentumon), illetve hogy Ön kiemelt közszereplőnek vagy ilyen személy közeli hozzátartozójának vagy ilyen személlyel közeli kapcsolatban állónak számít-e.

Ha Ön jogi személy vagy egyéb szervezet, a pénzmosás elleni törvény alapján tegyen nyilatkozatot arról, hogy kik a tényleges tulajdonosaik, illetve hogy a tényleges tulajdonosok kiemelt közszereplőnek vagy ilyen személy közeli hozzátartozójának vagy ilyen személlyel közeli kapcsolatban állónak számítanak-e (amennyiben igen, ennek részleteiről külön dokumentumon is nyilatkozzon).

 
Visszavásárlás esetén az amerikai egyesült államokbeli FATCA szabályozás és az OECD által kezdeményezett CRS modellegyezmény alapján nyilatkozatot kell tennie az adott államokban, területeken meglévő adóilletőségéről a vonatkozó űrlap kitöltésével.

A nyilatkozatokat a kérelemmel egy-egy fájlba vontuk össze.

 • kitöltött visszavásárlási kérelem a releváns tényleges tulajdonosi és kiemelt közszereplői nyilatkozattal és a FATCA és CRS nyilatkozattal együtt
 • utolsó érvényes kötvény eredeti példánya
 • természetes személy szerződőnél: a szerződő személyi azonosító okmányának és lakcímkártyájának dátummal ellátott, aláírt fénymásolata (a lakcímkártya személyi azonosítót tartalmazó oldalát ne fénymásolja le!)
 • jogi személy szerződőnél: aláírási címpéldány fénymásolata, valamint az eljáró képviselő/meghatalmazott személyi azonosító okmányának és lakcímkártyájának dátummal ellátott, aláírt fénymásolata (a lakcímkártya személyi azonosítót tartalmazó oldalát ne fénymásolja le!)
 • az elmúlt 12 hónapban esetleg igényelt részleges visszavásárlás(ok) összegével együttesen 3 600 000 Ft-ot elérő vagy meghaladó összegű visszavásárlási értéknél, illetve a más természetes személy nevében eljáró természetes személynek minden esetben a pénzmosás elleni törvény értelmében - azonosítási célból - szükséges a személyes megjelenése is képviselőnknél, biztosítási értékesítőnknél (banki partner) vagy ügyfélszolgálatunkon.

Visszavásárlási kérelem természetes személy részére

Visszavásárlási kérelem jogi személy, egyéb szervezet részére


FATCA, CRS nyilatkozat

Ez a dokumentum alkalmas az amerikai egyesült államokbeli FATCA szabályozás és az OECD által kezdeményezett CRS modellegyezmény alapján adóilletőségi nyilatkozatok megtételére. További információt és a CRS országlistát a vonatkozó biztosítási feltételekben, illetve itt talál.

 • FATCA, CRS nyilatkozat

FATCA, CRS nyilatkozat

My rating

2 5